Project Manager to Managing Director

Budapest

Project Manager to Managing Director

 

Delivery Hero with its 22,000+ employees shares one common goal globally: to deliver amazing takeaway experience. To achieve this goal, we’re working as one team across 30 brands in more than 40 countries. NetPincér, part of the Delivery Hero network and the leading online food delivery platform in Hungary, has been helping hungry Hungarians for twenty years now and managed to grow out of a small start up to an e-commerce force to reckon with in the market. 


We are currently looking for a full-time Project Manager to Managing Director to join our NetPincér management team in our Budapest office. This is a unique opportunity to work closely together with the Managing Director of a fast-growth B2C tech company.

 

What should you bring to the game?

 • University degree (Bachelor or Master)
 • At least two years of work experience in consulting, venture capital or at an established tech startup
 • Confident English and Hungarian proficiency (written and oral) is a must
 • You are comfortable using Excel / Google Sheets and Powerpoint / Google Slides
 • You have project management experience and can handle several different tasks and responsibilities parallelly
 • You are good with numbers and very precise
 • You love being structured and organised (e.g., your favourite friend is Trello or Asana)
 • You are not afraid to get your hands dirty when something needs to be done
 • You consider yourself a proactive person who likes to challenge the thinking of other
 • You would like to learn a lot about how to manage and build a fast-growth tech company

 

What is your role in the company?

 • You work closely together with and assist to the Managing Director, so you get to understand how key decisions are made and what drives our business
 • You can attend important internal & external meetings - you help prepare important presentation documents prior to meetings and follow-up on tasks agreed there
 • You can support the leadership in operating effectively and making profound decisions by conducting analyses, and at the same time get first-hand experience how to build a fast-growth tech company
 • You can manage selected projects working directly together with the leadership team
 • You can coordinate with different stakeholders within Delivery Hero, both in our Berlin as well as our other international offices

 

How is life with us at NetPincér?

 • You will join us in our new office, designed specifically for us under Czuczor street 6 - which was finalist in the “Office of the Year” award in 2020 - close to several traffic hubs in downtown Budapest
 • You can work out in our company gym located in our office any time
 • We celebrate the ending of every month with our company wide Pizza Days
 • We regularly supply you with fresh fruits, tea and coffee to keep you going throughout the day
 • You can get a massage in our office if you feel like it
 • You get to join our English language program to polish your knowledge
 • We plan with our colleagues long term and we are happy to support you with mentoring and additional trainings based on your needs
 • Thanks to our international background you are able to practice English on a daily basis and with our shared knowledge hub learn new areas and skills on the job with the help of dedicated experts across the globe
 • We are a 100% carbon neutral company and we are committed to give back to the society (currently supporting 6 different charities all year round)


We got you interested? Then send your application with a fresh CV, your possibleng date and expected net salary by filling out the form below.


Just as with deliveries we are also fast with recruitment - we encourage you to apply for this position as soon as possible!

Jelentkezés az állásra

Önéletrajz feltöltése
Kérjük az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, majd a szöveg alatt található jelölőnégyzet segítségével nyilatkozzon adatainak kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Álláspályázatok kezelésével kapcsolatban

 

A Delivery Hero Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) ezúton tájékoztatja az általa meghirdetett állásajánlatokra pályázókat (a továbbiakban: Pályázó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a kiválasztási folyamathoz szükséges személyes adatok kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek.

 

1.     Adatkezelő adatai

 • Név: Delivery Hero Hungary Kft.
 • Székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 2. I. emelet                            
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-668748                                  
 • Postacíme: 1243 Budapest, Pf. 655.                                             
 • E-mail cím: dpo@netpincer.com                                                    
 • Telefonszám: 06/20-254-3201      

 

2.     Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen Tájékoztató a Társaság által meghirdetett állásokra jelentkező Pályázók adatainak kezelésére, valamint a meghirdetett állások betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

Társaság a következő csatornákon keresztül hirdeti meg a betöltendő állást és fogadja a Pályázók jelentkezését:

 • belső ajánlás
 • karrier honlap
 • fejvadász
 • on-line hirdetés
 • szórólap
 • együttműködés a munkaügyi hivatallal
 • Fountain (Facebook hirdetés)

 

3.     A kezelt adatok köre

A Társaság által meghirdetett állásokra történő jelentkezés és annak elbírálása során Társaság a Pályázóval összefüggésben a Pályázó által a jelentkezés során, az általa beküldött önéletrajzban vagy más módon megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • személyes adatok:
  • fénykép;
  • lakcím;
  • születési idő;
  • állampolgárság;
  • nem;
  • telefonszám;
  • tartózkodási cím
  • e-mail cím
 • tanulmányok:
  • végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  • IT ismeret, certifikáció;
  • nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  • jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  • egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  • foglalkoztató cég neve;
  • munkakör megnevezése;
  • munkavégzés címe;
  • foglalkoztatás ideje;
  • munkakör leírása.
 • a Fountain szoftver által tárolt adatok:
  • személyi igazolvány szám;
  • TAJ szám;
  • baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma;
  • jármű;
  • bankszámlaszám;

Társaság kizárólag olyan adatokat gyűjt a Pályázóról, melyek az általa elküldött levélben, illetve önéletrajzban megtalálhatóak. Opcionálisan küldhető motivációs levél és referencia, melyek a kiválasztási folyamat elősegítésére lesznek felhasználva.

 

4.     Adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja:

 • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Pályázóval való kapcsolattartás;
 • a Munkáltató által közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén (ideértve az új munkavállaló ajánlásának esetét is) a Társaság a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg a Pályázó nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

Amennyiben a Pályázó a kiválasztási eljárás során ehhez külön hozzájárul, a Társaság a Pályázó önéletrajzát a konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is – a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig – megőrzi annak érdekében, hogy a Pályázót érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatról értesítse, és pozitív visszajelzés esetén az érintettel időpontot egyeztessen és a kiválasztást lebonyolítsa.

 

5.     A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Pályázó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a Pályázó a Társaság valamely elektronikus levélcímén keresztül adja meg adatait és küldi el önéletrajzát, a Társaság a netpincer.hu/karrier oldalon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről/az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről. A Pályázónak az adott álláshirdetés alatt van lehetősége elfogadni a jelen Álláspályázatok kezelésére vonatkozó  adatkezelési tájékoztatót.

Pályázó ajánlása esetén a Munkavállaló kötelezettsége a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési szabályokról a Pályázót tájékoztatni és a Pályázó személyes adatai Társaság részére történő jogszerű átadása érdekében a Pályázó hozzájárulását be kell szereznie és a Pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a Társaság részére továbbítania kell. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat beszerzésére és átadására nem kerül sor, a Társaság a Pályázóval kapcsolatos személyes adatokat törli.

 

6.     Adatfeldolgozók

A Társaság adatfeldolgozót vesz igénybe a jelen tájékoztatóban érintett adatkezelési cél megvalósítása érdekében. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Név: profession.hu Kft.
 • Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 • Email cím: info@profession.hu
 • Tevékenység: www.profession.hu állásközvetítő weboldal üzemeltetése.

 • Név: HRSzoftver Kft.
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.
 • Email cím: hello@hrszoftver.hu
 • Tevékenység: toborzó-, jelöltkezelő- és projektmenedzsment rendszer üzemeltetése, karbantartása

 

7.     A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Társaság azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek: személyes adatokhoz kizárólag a Társaság HR munkatársai, a pozíciót meghirdető szervezeti egység vezetői, a munkáltatói jogkör gyakorlója (felvételt nyert személyek esetén) és a Társaság vezető tisztségviselői férhetnek hozzá.

 

8.     A Pályázók jogai a személyes adatok kezelésével összefüggésben

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Pályázó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Pályázó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Pályázó rendelkezésére bocsátja. A Pályázó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Pályázó kérelmére megadni a tájékoztatást. Pályázó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

A Pályázó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Pályázó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Pályázó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • a Pályázó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Pályázó az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és a kiválasztási folyamat még zajlik (állás még betöltetlen), úgy a Pályázó elfogadja, hogy a visszavonó nyilatkozata a pályázat elbírálásának eljárását is megszünteti.

Ha a Pályázó hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és a Pályázó az önéletrajzának további kezeléséhez korábban hozzájárult, úgy az önéletrajz e célból történő tárolását is megszünteti törésre irányuló kérelme vagy hozzájárulását visszavonó nyilatkozata.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Pályázó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Pályázót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Pályázót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozáshoz való jog

A Pályázó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Pályázó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Pályázó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Pályázó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Pályázó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

9.     Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

10.  Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

11.  Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Pályázó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy kérjük, írjon az dpo@netpincer.com e-mail címre, vagy a 1243 Budapest, Pf. 655. postai címre.

Amennyiben a Pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), illetve az illetékes bíróságnál.

  
Elolvastam és elfogadom a tájékoztatóban foglaltakat
  
A profilalkotáshoz hozzájárulok, az általam szolgáltatott adatokból profil készíthető
  
Állásajánlatokkal és egyéb álláskereséssel kapcsolatos hírlevelet küldhetnek a számomra


Sajnos nincs a keresési felételeknek megfelelő találat
 • Budapest
Érdekel
Szolgáltatja a